from the exhibition

auxlang
exhibition 19 | 20 | 21 june 2008

a project by:
Tereza Papamichali and  Margarita Kataga and Solutionartemporary [Benjamin Altermatt & Daniel Kemeny]

artists:
Benjamin Altermatt-Daniel Kemeny, Demosthenes Agrafiotis, Georgia Desylla, Farida El Gazzar, Nikos Goulis, Dimitris Ioannou, Stelios Karamanolis-Sifis Lykakis, Margarita Kataga, Eva Michalaki, Otolab, Dora Economou, Tereza Papamichali, Kostas Roussakis, Paul Zografakis, Mary Zygouri